Tag: मन५ुने भनाईहरु

खास तपाईका असल साथी

-असल हुन चाहानेले जीवनका केही मापदण्डहरु र जीवनस्तरलाई स्वीकार गर्न आवश्यक पर्छ । – गौतम