Tag: कौटिल्यका महान भनाइहरू

कौटिल्यका महान भनाइहरू

-धेरै लोभ गर्नु भनेको पनि अधिपतनको कारण हो । -संसारमा सबैभन्दा ठूलो गुरु भनेको ज्ञान